Problémy týmové spolupráce

I když o teorii týmové práce byly popsány stohy papíru a o různá týmová školení, jejichž cílem je prostřednictvím sdílené zkušenosti vytvořit „týmové vazby“, není nouze, cesta k dosažení efektivity týmové práce je i nadále složitá

Za kritické faktory úspěchu či nezdaru týmu jsou považovány takové proměnné, jako skupinový tlak, společenské a osobní sebehodnocení, skupinové myšlení, řízení diverzity, motivace, všeobsažnost a empowerment.

Nicméně k transformaci skupiny třeba i nadmíru kompetentních jedinců na vysoce výkonný tým nestačí to, že je naučíme teorii týmové práce, nebo se pokusíme uměle mezi nimi vytvořit pocit sounáležitosti, založený na emocích.

Slabinou většiny vnějších snah o vybudování týmu je to, že nezasahují dostatečně hluboko do jádra celého problému. Tím problémem je otázka, co brání inteligentním lidem v efektivní týmové spolupráci. Následkem toho jsou firemní týmy široce vnímány jako nezbytné zlo, podporující průměrnost. Jako důvody jsou většinou uváděny porady coby ztráta času, těžkopádný proces rozhodování a vážné problémy ve vzájemné důvěře a komunikaci. Tyto slabiny, pakliže nejsou předmětem nápravy, mohou vést k ohromným škodám.

Redefinice “týmu”

Prvotní obtíž lze nalézt už v definici „týmu“ a její přílišné složitosti.
Ve skutečnosti je týmem jednoduše skupina lidí, která má společný cíl. Nicméně jsou-li do koncepce týmu zanášeny převládající společenské normy, politika firmy, nebo osobní zájmy, dochází nezbytně k vychýlení z cesty ke společnému cíli.

Očima kouče

Naděje na vytvoření vysoce výkonných týmů leží spíše v uznání vnitřní potřeby všech lidských bytostí dosahovat skvělých výsledků a neustále se učit. Tyto vysoce lidské vlastnosti jsou základní součástí naší evoluční výbavy. Nicméně musíme přiznat také skutečnost, že ze všech druhů právě my lidé máme největší sklony zasahovat do plného zpřístupnění a svobodného vyjádření našich individuálních i kolektivních schopností. Proto pokud tým nedokáže sebrat odvahu a prozíravost k tomu, aby si uvědomil svůj návyk dělat vše po svém, nikdy nemůže doufat v provedení změn, nezbytných k naplnění potenciálního týmového výkonu.

Unikátnost přístupu Inner Game

Základem tohoto přístupu je nastavit v reálném čase přesné zrcadlo, odhalující nejenom ohromný potenciál týmů, ale také překvapující způsoby, jimiž často do tohoto potenciálu nepříznivě zasahujeme. Tento pohled může vyznít konfrontačně. Přesto věřím, že pouze odvážný pohled do takto nastaveného zrcadla může být zdrojem motivace a prozíravosti, potřebných k transformaci týmu. Jakmile jsou nevědomé, neproduktivní návyky kolektivní práce jasně odhaleny a pochopeny, není pro ně lehké přežít v novém světle týmového vědomí.

Úskalí týmové spolupráce

Během mnoha let práce s jedinci a týmy jsme identifikovali hlavní vzorce chování, podkopávající efektivitu týmové práce. Patří sem především:

1. Obavy z osobního hodnocení: Jedinec má strach z toho, že bude hodnocen, což vede k jeho defenzivní a zmatené komunikaci a k odporu vůči učení.

2. Kolektivní nicnedělání: Dotyčný přenechává zodpovědnost „lídrům skupiny“, vyhýbá se osobní zodpovědnosti, skrývá svůj nedostatek kompetence a práci nechává na jiných.

3. Politikaření: Usilování o osobní moc a vliv spíše než o efektivitu týmové práce.

4. Libování si v nejasnosti: Jedinec se vyhýbá tolik potřebnému zkoumání neznámého a nejistého a místo toho lpí na všem známém. Odmítá myslet nebo konat mimo „zavedených škatulek“.

5. Jedním uchem tam, druhým ven: Dotyčný nebere své závazky a dohody vážně.

6. Přehnaná tolerance ke špatné komunikaci: Jedinci nenaslouchají dostatečně pozorně a s úctou jiným členům týmu, nemluví jasně, souvisle a k věci, snaží se maskovat svůj nedostatek kompetence a schopnosti se srozumitelně vyjádřit.

Tyto individuální slabosti vedou k následujícím úskalím týmové práce:

1. Polarizace: Členové týmu zaujmou dvě protichůdné pozice, což má za následek paralýzu rozhodovacího procesu a/nebo jejich odstoupení od účasti v týmu.

2. Špatná rozhodnutí: Skupina souhlasí i s nesprávným pracovním postupem, který by individuálně žádný z členů týmu nepodpořil.

3. Skupinové myšlení: Skupina hledá konsensus, aby udržela vnitřní harmonii na úkor efektivních řešení.

4. Fragmentace: Při práci v dílčích týmech se loajalita jejich členů přesouvá směrem k těmto týmům, s malým nebo žádným ohledem na celkový cíl a ostatní dílčí týmy.

Inner Game of High Performance Teams Workshop

Připravili jsme třídenní workshop (jehož účinnost potvrzují stovky účastníků z celého světa), sloužící jako týmový simulátor. Účastníci absolvují sérii simulovaných týmových úkolů provedených tak, aby nastavovaly zrcadlo tomu nejlepšímu i nejhoršímu v jejich stávajícím týmovém chování a přístupu. V důvěrném a bezpečném prostředí jsou zaváděny nejvyšší standardy týmového výkonu, což účastníkům na vlastní oči vidět neproduktivní vzory chování, prozkoumat chování nové a provést potřebné změny ve vlastním myšlení.

Cílem workshopu je umožnit všem členům týmu přeorientovat se z individuálního na týmové myšlení. V rámci společné práce na týmových úkolech mají účastníci mnoho příležitostí uvědomit si propast mezi myšlením jednotlivce a myšlením týmovým a udělat vše potřebné pro její překlenutí. Simulátor jasně ukáže situaci, kdy někdo jedná z pohnutek jiných než je dosažení týmového úspěchu a nechce se podvolit požadované disciplíně, uvědomělosti a závazkům. Týmové myšlení je velice odlišný typ činnosti. Účastníci se musí postavit svému zvyku jednat a myslet jako jednotlivec a začít pracovat s vědomím celého týmu a jeho pohybu k dosažení vytýčeného cíle.
Jeden jednoduchý příklad: asi hodinu po zahájení workshopu může facilitátor skupinu požádat, ať se rozhodne, jestli chce přestávku. Vždy alespoň pár účastníků řekne “ne”, aniž si uvědomí, že mluví pouze za sebe, i když předpokládají, že mluví za celý kolektiv.

Více informací o workshopu Inner Game of High Performance Teams.

Reflexe a sebereflexe

Když se objeví individuální a týmové překážky, každý člen týmu je požádán, aby přijal plnou zodpovědnost za provedení nezbytných osobních změn, stejně jako zodpovědnost za úspěch týmu. Úlohou facilitátora je přísně trvat na dodržování nejvyšších standardů, tak jak si členové týmu postupně uvědomují své neproduktivní návyky a seznamují se s novou týmovou uvědomělostí, zodpovědností a důvěrou.

Úvodní workshop k tématice High Performance Týmů

Pokud Vás tato tématika zajímá, ale nejste si jistí zda náš přístup a know-how bude pro Vás užitečné, přijďte na dvouhodinový workshop Koučovací přístup k budování High Performance Týmu, který pravidelně pořádáme v Brně (Praha a Ostrava dle zájmu). Aktuální termín naleznete v sekci Akce.

Zdroje

Zdroje tohoto článku a konceptu simulátoru jsou Timothy Gallwey a Valerio Pascotto. Já jsem držitelem licence pro Českou a Slovenskou republiku.

Pro týmy, které uvažují o svém rozvoji jsme s kolegou Petrem Pražákem připravili on-line diagnostiku Team Compass, která poskytuje příležitost k rychlé orientaci v silných a slabých stránkách a nabídne sadu opatření pro zvýšení výkonnosti jakéhokoli týmu.

Detaily k workshopu Inner Game of High Performance Teams.